Odborná príprava

 

 

 Vykonávame:

1) kurzy odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
2) prípravu na výkon strážnej služby, detektívnej služby, vlastnej ochrany,
3) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby, detektívnej služby a vlastnej ochrany.

 

Školiace stredisko ponúka: Kurzy odbornej prípravy pre pracovníkov (uchádzačov) súkromnej bezpečnostnej služby a pracovníkov vnútornej ochrany  k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti typu: „S , P“, ktorá pozostáva z odborných prednášok erudovanými lektormi v odbore bezpečnosti.

Podrobnosti o priebehu skúšky odbornej spôsobilosti sú ustanovené vo Vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Cieľom odbornej prípravy je vytvoriť predpoklady na zabezpečenie čo najkvalitnejšich školení (kurzov) pre pracovníkov (uchádzačov) pôsobiacich v sfére súkromnej bezpečnosti.


Odbornú prípravu uskutočňujeme v našom akreditovanom školiacom stredisku v príjemnom prostredí.

 Máte záujem o odbornú prípravu?

Zobraziť zoznam aktuálny termínov

Prihlasovanie na skúšku

Osobu na skúšku prihasuje osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (školiace stredisko SBS). Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od podania prihlášky na skúšku. 

Za prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti sa platí správny poplatok, prihlásenie na skúšku typu S 16,50 € a prihlásenie na skúšku typu P 49,50 € .

 

Na skúšku potrebujete priniesť

  • platný občiansky preukaz
  • osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy
  • e-kolok - správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti

 

Priebeh skúšky

Skúška odbornej spôsobilosti prebieha pred trojčlennou komisiou. Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku a má písomnú a ústnu časť.

Písomná časť pozostáva z testu. Písomný test na skúšku typu S má 24 otázok, každá otázka má tri odpovede, z ktorých je len jedna správna. Písomný test na skúšku typu P má 36 otázok, každá má tri odpovede, z ktorých je len jedna správna.

Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením novej odpovede krížikom. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom.

Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov
(40 bodov)
 z najvyššieho počtu bodov. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu P je potrebné získať najmenej 90 % bodov (45 bodov) z najvyššieho počtu bodov.

Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice o priebehu skúšky.

 Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút.

Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou hlasov.

 Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal odborné vedomosti; inak nevyhovel. Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky.

 Po úspešnom absolvovaní skúšky bude uchádzačovi vydaný preukaz odbornej spôsobilosti. Za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti sa platí správny poplatok 16,50 €.

Sídlo spoločnosti:

Pri Slanej 19
982 01 Tornaľa
Slovenská republika 

Prevádzka:

Daxnerova 13
982 01 Tornaľa
Slovenská republika

© Všetky práva vyhradené. 
Designed and written by Gcore.sk

Kontaktujte nás

Zoznam akutálnych termínov


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať...
Názov kurzu Termín kurzu Uzávierka prihlášok Termín skúšky
Kurz na získanie preukazu typu S
Kurz na získanie preukazu typu P

mobilne-menu text